17 กรกฎาคม 2552

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุมิได้เป็นผลแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ของพระพุทธองค์เท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุแห่งวิสัย พละ ปัจจัย ที่มีบทบาทอย่างมหาศาล ในการเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของสัตว์วิญญาณทั้งหลาย

พระบรมสารีริกธาตุเป็นเหตุและเครื่องมือการวางแผน กำหนดทิศทางและสถานที่ที่พระพุทธองค์ปรารถนาจะขยายวิมุตติธรรมว่าจะแผ่ขยายไปในทิศทางใด เมื่อใด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สรรพสัตว์ พระบรมสารีริกธาตุเป็นเหตุแห่งการสร้างวัด สร้างเมือง สร้างพุทธสถานในการเผยแผ่วิมุตติธรรมอันบริสุทธิ์ เป็นแหล่งรวมและเชื่อมโยงสรรพอริยวิชาชั้นสูง และแก่นพลังพระธรรมขันธ์ ของพระพุทธเจ้าที่เก็บไว้ในรูปของรัศมีหรือแก่นโคตรพลังงานซึ่งเก็บไว้ในที่เล็กมากแต่ทรงอานุภาพมหาศาล และมิใช่ ธาตุธรรมตาย เหมือนอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ พลังงานดังกล่าวที่หล่อเลี้ยงพระบรมสารีริกธาตุ คือ นิพพานธรรม อันเป็นแก่นพลังงานของพระรัตนตรัย ( พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ) และเป็นแม่บทหรือบ่อเกิดของกุศลกรรมทั้งปวงนั่นเอง

คนโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทุกพระองค์ รวมทั้งองค์ปัจจุบันล้วนตระหนักถึงบารมีบทบาท และความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุอย่างยิ่งยวด ท่านเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างและทำนุบำรุงบูรณะเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบันหลายแห่ง

สุดท้ายนี้ขออาราธนาพระบารมี พระรัตนตรัยจากพระบรมสารีริกธาตุ อรหันตธาตุทั่วแสนโกฏิจักรวารจากทั่วอนันตจักรวารทั่วอนันตโลกธาตุ จงได้โปรดมาเป็นตบะ เดชะ พละ วิสัย ปัจจัย หล่อเลี้ยง กาย วาจา ใจ ของท่านทั้งหลายให้บริสุทธิ์สะอาด สงบ สว่าง แผ้วถางชี้นำท่านและทิศทั้งหกของท่านสู่อริยมรรค ผล นิพพาน สมปรารถนาทุกประการเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น