17 กรกฎาคม 2552

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง ปะระมะสารีริกธาตุยา สัทธิง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สุตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ปูชิตา นะระเทเวหิ สัพพัฏฐาเน ปะติฎฐิตา สิระสา อาทะเรเนวะ อะหัง

วันทามิ ธาตุโย โย โทโส โมหะจิตเตนะ วัตถุตตะเย กะโต มะยา
โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต สัพพะปาปัง วินัสสะตุ ธาตุโย

วันทะมาเนนะ* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพปิ อันตะรายา เม

มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ
(* ถ้าผู้สวดเป็นหญิง เปลี่ยนคำว่า วันทะมาเนนะ เป็น วันทะมานายะ)

คำไหว้พระธาตุ
ยาปาตุภูตา อะตุลา นุภาวาจีรัง ปะติฏฐา สัมภะกัปปะ ปุเรเทเวนะ ตุตตา

อุตตะราภีทับยานะมานิ หันตัง วะระชินะธาตุง

พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ โลกานัง อะนุกัมปะโก

เวเนยยานัง ปะโพเธตา สันติมัคคานุสาสะโก

ธัมมะราชา ธัมมะสามี หิตายะ สัพพะปาณินัง

สุขุมัญ เจวะ คัมภีรัญจะ เทเสติ อะภิธัมมิกัง

สารีริกะธาตุโย ตัสสะ ยัตถาปิ อิธะ เจติยัง

สันติสุเข ปะติฏฐาติ อิสสะรา สาตะตัง ฐิตา

อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา

ทิฏฐะธัมเม วิโรเจมิ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

อิทธิง ปัปโปมิ เวปุลลัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา

วัณณะวา พะละสัมปันโน นิรามะโย จะ นิพภะโย

สะทา ภัทรานิ ปัสสามิ ชะยะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ

บทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดังข้าพเจ้าขอถือโอกาส ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระเจดีย์ทั้งหมดอันตั้งไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวง

พุทธะสารีรังคะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปัง คันธะกุฏิง จะตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ

คือซึ่งพระสารีรังคะธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระพุทธรูป ซึ่งพระคันธุกุฏิของพระพุทธเจ้า และซึ่งพระธรรมขันธ์ทั้งหลาย มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์

สัพเพตัง ปาทะเจติยัง สักการัตถัง

เพื่อสักการะซึ่งพระเจดีย์ คือรอยพระบาทเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้น

อะหังวันทามิธาตุโย ข้าพเจ้าขอไหว้พระธาตุทั้งหลาย

อะหังวันทามิสัพพะโส ข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวง

อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นในกาลทุกเมื่อ ด้วยอาการดังนี้แลฯ

อะหัง วันทามิ อิธะปะติฏฐิตา พุทธะธาตุโย ตัสสานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุข ความสวัสดี ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น